The Secret Sauce

EE207 ‘ย้ายประเทศกันเถอะ’ เมื่อคนรุ่นใหม่ไม่ไหว ไม่ทน

May 3, 2021

‘ย้ายประเทศกันเถอะ’ ปรากฏการณ์ที่ดูผิวเผินอาจไม่ได้มีความสำคัญนักในเชิงเศรษฐกิจและธุรกิจ ทว่ากลุ่มเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 500,000 คนโดยใช้เวลาเพียง 3 วัน อาจเปรียบเสมือนสัญลักษณ์จากคนรุ่นใหม่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสิ้นหวังในการบริหารจัดการประเทศของไทย 

 

และเหตุการณ์นี้อาจส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อองค์กรธุรกิจชั้นนำของไทย หากเหล่าเด็ก ‘หัวกะทิ’ ที่จะเติบโตมาเป็นผู้นำในอนาคตเลือกที่จะเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตไปสู่การเติบโต ใช้ชีวิต และทำงานในต่างประเทศ

 

เคน นครินทร์ คุยกับ กนกรัตน์ เลิศชูสกุล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ภู แอดมินผู้ก่อตั้งกลุ่ม ‘ย้ายประเทศกันเถอะ’

Podbean App

Play this podcast on Podbean App