The Secret Sauce

TSS277 บรรยง พงษ์พานิช ทางรอดของเศรษฐกิจไทยต้องเปิดเสรีทุกอย่าง

August 24, 2020

เตา บรรยง เล่าภาพรวมโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ข้อเสนอระยะสั้นและระยะยาว ประเทศไทยควรเดินหน้าไปในทิศทางใด รวมถึงบทสรุปการใช้ชีวิต การทำงาน และการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาสุขภาพ อะไรคือบทเรียนที่เราสามารถนำไปปรับใช้

 

เคน นครินทร์ คุยกับ บรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) ในรายการ The Secret Sauce

Play this podcast on Podbean App