The Secret Sauce

GEB12 ดอลลาร์เจ้าโลก แผนอันแยบยลของอเมริกา

July 8, 2022

รับชมทาง Youtube

สหรัฐอเมริกาคอยสนับสนุนนานาประเทศเพื่อให้ฟื้นตัวจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้กลับมามีเศรษฐกิจที่ดีผ่านระบบ bretton woods ซึ่งถือเป็นเป็นการจัดระเบียบการเงินครั้งแรกของโลก อีกนัยหนึ่งเป็นการสร้างพันธมิตรแก่ตนเอง แต่ภายหลังขาดความเชื่อมั่น ทำให้นำไปสู่แผนการแก้ปัญหาด้วยเหตุการณ์ nixon shock และการเกิดขึ้นของ plaza accord จนทำให้สหรัฐอเมริกาขึ้นแท่นเป็นมหาอำนาจที่มีความมั่งคั่งอีกครั้ง พร้อมกับการเกิดรูปแบบเศรษฐกิจและวัฒนธรรม Start up ที่เสริมให้อเมริกาขึ้นแท่นผู้นำเบอร์หนึ่งของโลกในทุกมิติ

Podbean App

Play this podcast on Podbean App